Дали МОН е запознаен со оваа заткулисна и криминална одлука на училишниот одбор на чело со Директорот на ООУ „Јоаким Крчовски„ од Крива Паланка

Дали МОН е запознаен со оваа заткулисна и криминална одлука на училишниот одбор на чело со Директорот на ООУ „Јоаким Крчовски„ од Крива Паланка

Писмо од група на родители

Ние...Група на родители искажуваме незадоволство и сомнеж во исправноста на ова известување и воедно ги повикуваме релевантните институции да ја испитаат оваа задкулисна и криминална одлука донесена на 09.11.2018 година,од страна на училишниот одбор на чело со Директорот на ООУ „Јоаким Крчовски„од Крива Паланка,но поради короната не била спроведена.

Никаде во законот на основно образование не пишува да МОРААТ да партиципираат учениците кои ке посетуваат часови по Музичко образование.

Дали МОН е запознаен со ваквата одлука и дали има дадено согласностучениците да плаќаат за часови.

Музичко Училиште никогаш немало во Крива Паланка...за да има стручно училиште ...какво и да било...треба согласност од МОН.

Такво решение НЕМА.

Тогаш се поставува ГОЛЕМО прашање кАКО на своја рака смеел училишниот одбор и Директорот Дане да донесат вакво криминално решение,знаејки дека е правно НЕОСНОВАНО,бидејки образованието е БЕСПЛАТНО.

1.Каде ке одат овие соберени пари и дали е донесена одлука за што ке ги наменат.

2.Дали сега учениците од ООУ „Илинден„ од Крива Паланка кога сега се плаќа ке можат да вежбаат Музичко...бидејки до сега беа мавани и непуштани во просториите.

3.Веднаш да се пристапи кон преиспитување на оваа одлука од страна на ДПИ при МОН.

Оваа одлука која не е во склоп со законот на Основното Образование и се коси со сите норми за заштита на децата.

СЕ НАДЕВАМЕ ДЕКА ВИСТИНАТА КЕ ИЗЛЕЗЕ НА ВИДЕЛИНА.

Grupa na roditeli Iskazuvame nezadovolstvo i somnez vo ispravnosta na ova izvestuvanje i voedno gi povikuvame relevantnite institucii da ja ispitaa ovaa zadkulisna i kriminalna odluka donesena na 09.11.2018 god , od strana na ucilisniot odbor na celo so direktorot na oou,, joakim krcovski no poradi koronata ne bila sprovedena. Nikade vo zakonot na osnovno obrazovanie ne pisuva da participiraa ucenicite koi ke posetuvaat casovi po muzicko. Dali MON e zapoznaen so vakvata odluka i dali ima dadeno soglasnost za da ucenicite plakaat za casovi. Voedno muzicko uciliste nikogas nemalo vo nasiot grad. za da ima strucno uciliste kakvo i da bilo treba soglasnost od MON. Takvo resenie NEMA. Togas se postavuva GOLEMO prasanje kako na svoja raka smeelo ucilisniot odbor i direktorot da donesat vakvo kriminalno resenie znaejjki deka e pravno neosnovano bidejki obrazivanieto e BESPLATNO. 1.Kade ke odat ovie sobereni pari i dali e donesena odluka za sto ke gi namenat. 2. Dali sega ucenicite od OOU ,,Ilinden,, koga sega se plaka ke mozat da vezbat muzicko bidejki do sega bea mavani i nepustani vnatre. 3. Vednas da se pristapi kon preispituvanje na ovaa odluka od strana na DPI pri Ministerstvo na Obrazovanie.Ovaa odluka koja ne e vo sklop so zakonot na osnovno obrazovanie i se kosi so site normi za zastita na decata. Se nadevame deka vistinata ke izleze na videlina.